Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

گند زدایی سالن های برگزاری آزمون پس از برگزاری انواع آزمون های الکترونیکی حضوری