• Case Presentation
  • شناسه : ۲۳
  • عنوان : مرد 80 ساله با درد شکم
  • گروه های هدف : پزشکان عمومی + طب اورژانس
  • برچسب ها : تهوع و استفراغ + شکستگی لگن
  • موضوع مورد : مرد 80 ساله ای با درد و اتساع شکم از 2 روز قبل مراجعه کرده است.بیمار علائم تهوع و استفراغ نداشته، دفع مدفوع نداشته ولی دفع گاز مختصر را ذکر می کند . در معاینه، علائم حیاتی نرمال است، شکم متسع است BS کاهش یافته.شکم درلمس نرم است تندرنس مختصر جنرالیزه دارد. گاردینک و ریباند ندارد.بیمار در سابقه ق